Vedtekter

VEDTEKTER FOR STORFJORDENS AUTOMOBIL KLUBB

Sist endret på årsmøte Siste endring: 21.januar 2017

§ 1 Klubbens navn. Klubbens navn er Storfjordens Automobil Klubb, forkortet til SAK.

§ 2 Formål. SAK skal være tilknyttet LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber. SAK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser. SAK skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse. SAK skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy som er 21 år og eldre, men særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre. For å oppnå denne målsetningen skal klubben;

a - Arbeide for at det blir oppsporet, restaurert og holdt ved like verneverdige motorhistoriske kjøretøy, og data om disse.
b - Arrangere møter, turer og løp til felles hygge.
c - Knytte kontakt med andre klubber og organisasjoner med samme interesse.

§ 3 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas personer, organisasjoner eller bedrifter som eier eller er interessert i motorhistoriske kjøretøy. Innmelding kan skje ved henvendelse til et medlem eller tillitsvald i klubben. Medlemskapet blir effektivt etter innbetaling av første kontingent. Styret har rett til å avslå søknad om medlemskap eller ekskludere et eksisterende medlem som ikke forholder seg til klubbens vedtekter, eller at medlemskapet av andre grunner ikke er ønskelig. Utmelding skal skje skriftlig til styret. Ved ubetalt kontingent vil medlemmet ikke ha stemmerett eller kunne nytte sitt klubbmedlemskap i SAK overfor andre klubber, forsikring, organisasjoner, tilstellinger m.v. Medlemskapet vil utgå etter 6 mnd. ubetalt kontingent. Ungdomsmedlemmer under 18 år, og ektefelle/samboer av hovedmedlem kan tegne eget medlemskap til redusert pris.  For øvrig har familie- og ungdomsmedlem alle rettigheter og plikter. Forsendelser fra foreningen sendes kun til hovedmedlem. Æresmedlemskap i klubben kan tildeles medlemmer som har gjort seg særlig bemerket innenfor klubben, og klubben sitt formål. Forslag om æresmedlemskap må underskrives av minst 10 betalende medlemmer. Æresmedlem er fritatt fra kontingent, men har alle medlemsrettigheter.

§ 4 Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes på ordinært årsmøte for inneværende år. Medlemskontingenten forfaller ved innmelding og hver l. januar. Ved innmelding etter l. september betales halv kontingent første år. For familiemedlem og ungdom under 20år betales 25 % av ordinær kontingent avrundet opp til nærmeste 10 Kr.

§ 5 Styre
Daglige ledelse og drift ivaretas av et klubbstyre bestående av styreleder og 4 styremedlemmer, hvorav styreleder i kvinnegruppa skal være en av forannevnte. 
Styret har 2 varamenn. Styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år, men slik at 2 medlemmer hvert år er på valg. Varamedlemmene velges for to år om gangen. Styreleder velges særskilt for hvert år. 
Så langt mulig skal årsmøtet velge nestleder, kasserer og sekretær blant de 4 styremedlemmene. Hvis ikke, skal styret konstituere seg selv. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Kun ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
Styreleder skal holde god kontakt med komiteene. Lederne i komiteene skal ha anledning til å møte i styret når de har saker de ønsker å drøfte med styret. Etter årsmøtet skal styret kalle sammen alle lederne i komiteene. 
Styreleder har møterett i alle komiteene bortsett fra valgkomiteen og revisorene sine møter. I komiteene har talerett, men ikke stemmerett. 
Styreleder tegner klubben, og representerer klubben utad. 
Styret avholder styremøter så ofte de selv finner grunn til det, eller dersom minst 10 medlemmer krever det. Møteprotokoll skal føres over styrets arbeid og beslutninger.

§ 6 Revisor
1 revisor skal velges av årsmøtet for 2 år til å revidere regnskapet før det legges fram for årsmøtet av kassereren.

§ 7 Valgkomité
Valgkomité bestående av leder og 2 medlemmer velges for 2 år av årsmøtet direkte. Til valgkomité bør velges aktive medlemmer som har vært med i klubben mer enn to år, og som er kjent med klubbens vedtekter, formål og organisasjonsmessige kultur. Den sittende valgkomité eller styret skal ikke komme med tilråding om valg av valgkomité. Valgkomitéen skal sette opp komplett innstilling til valg for årsmøtet. Alle kandidater skal forespørres på forhånd

§ 8 Blad- og hjemmeside komité
Komitéen skal bestå av leder, som er redaktør i SAK posten, nestleder som er redaktør av klubbens hjemmeside og 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Det er viktig at bladkomitéen har god kontakt med styret, og bladkomitéens leder eller den han måtte utpeke, har derfor møterett i styrets møter, med talerett men uten stemmerett. Halvparten av medlemmene står på valg hvert år.

§ 9 Løps- og arrangementskomite`
Komitéen skal bestå av leder og 4 – 5 medlemmer, pluss en kontaktperson fra jentehjulet. I tillegg oppnevnes en kontaktperson fra styret. Leder og de øvrige medlemmene skal velges av årsmøtet for 2 år om gangen. 2 eventuelt 3 medlemmer står på valg hvert år. Komitéen skal i god tid hvert år vurdere om klubben skal arrangere løp det påfølgende år. Videre skal komitéen etablere kontakt med naboklubber med tanke på at klubber kan gå sammen om løpsarrangement. Komitéen bør også etablere kontakt med andre klubber i Norge med tanke på å anbefale løp i andre deler av landet der våre klubbmedlemmer kan delta. Komiteen skal ellers komme med forslag om arrangement som for eks. høstfest, utstillinger, vårmønstring, søndagsturer o.l. Styret godkjenner aktiviteten og det enkelte arrangement i god tid. Komitéen er styret sitt kompetanse- og arbeidsredskap i alle saker om arrangementer, løp og turer. Komitéen har mandat til å velge ut arbeidsmannskap og hjelpemannskap både innen klubben og blant folk flest.

§ 10 Verksted- og kjøretøy komite
Årsmøtet velger for 2 år en komité bestående av leder og 4 medlemmer. I tillegg oppnevnes en kontaktperson fra styret. Komitéen skal ha det daglige tilsyn med klubbens kjøretøyer og verksted, og har mandat til å arrangere dugnad innen klubben for reparasjoner og vedlikehold. Komitéen har videre mandat til å avgjøre i hvilken grad kjøretøyene skal være med på løp, tilstellinger o.l. (Eventuelt innenfor en økonomisk ramme som styret har anledning til å sette, dersom det blir funnet nødvendig.) Komitéen har mandat til å peke ut sjåfører til kjøretøyene innenfor klubben. Ved henvendelser og oppdrag knyttet til § 1a, så har komiteen mandat til å avgjøre om klubben har ressurser og kunnskap til å ivareta oppdraget.
Verksteds område; Komiteen har mandat og ansvar for at verkstedet blir holdt i orden. Videre mandat til å ta avgjørelse, ved henvendelser om overtakelse av ulikt utstyr/maskiner. Komiteen er rådgivende organ for styret eller årsmøtet ved investeringer vedrørende tilbud på verktøy/utstyr inklusiv kostnadsoverslag om noe må kostes.

Komiteen har mandat til å gjøre avtaler med medlemmene om å få plass til medlemmene sine biler for enkle reparasjoner i verkstedet.

§ 11 Kvinnegruppe
Kvinnegruppen skal bidra med å sette SAK, løp, arrangement og bilhistorien generelt på dagsorden i kvinners perspektiv og ønske. Kvinnegruppen velger egne styringsorgan hvor gruppens leder skal være en av klubbens faste styrerepresentanter i samsvar med § 5. Kvinnegruppen melder selv til valgkomiteen forsalg på leder. Lederen i Kvinnegruppen skal velges på ordinært årsmøtet. Kvinnegruppen fører eget regnskap som fremlegges styre og årsmøtet sammen med årsmelding.

§ 12 Forsikringskomité
SAK er tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber - LMK. Gjennom dette medlemskapet har medlemmene rett til spesialforsikring. Dette krever at SAK har en forsikringskomité som fungerer etter retningslinjer som er vedtatt av LMK. Komitéen skal være på to medlemmer, og velges av årsmøtet for 2 år om gangen. 1 medlem står på valg hvert år.

§ 13 Eiendoms - og velferds komité
eiendoms komitéen skal bestå av leder og 3 til 6 medlemmer. Leder og de øvrige medlemmer velges av årsmøtet for to år om gangen. I tillegg oppnevnes en kontaktperson fra styret. Halvparten av komitéen står på valg ved hvert årsmøte. Eiendoms komitéen skal være styret sitt redskap for å ivareta klubben sine faste eiendommer, og skal være rådgivende organ i alle saker som, forslag om innredninger, vedlikehold og ombygginger inklusiv kostnadsoverslag. Styret eller årsmøtet er bevilgende myndighet alt etter størrelsen på arbeidet. Komitéen skal styre forefallende arbeid på eiendommen, og i den sammenheng, lede og veilede medlemmene under dugnad m.v. Velferd; skal ha ansvaret for at det holdes orden og påse at det blir utført renhold av Hjulhuset. De har mandat til å fordele oppgaver slik dette blir ivaretatt. Herunder å ivareta organisering av avfallshåndtering.

§ 14 Arbeidskomitéer eller Ad'hoc-utvalg. Både årsmøtet og styret har anledning til å sette ned arbeidskomitéer eller utvalg for tidsbegrensede oppgaver for å arbeide med-, eller utrede saker eller spørsmål. Konklusjonene eller den endelige avgjørelse i disse sakene skal fattes av årsmøtet eller det til enhver tid sittende styre.

§ 15 Årsmøte. Årsmøtet er SAK's øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av januar hvert år. Medlemmene gjøres kjent med tidspunkt, sted og forslag til dagsorden for årsmøtet senest 30 dager før møtet finner sted. Revidert regnskap fremlegges på årsmøtet. Årsmøtet skal ta stilling til innkallingen og oppnevne møteleder samt 2 representanter som i tillegg til møtelederen skal undertegne møteprotokollen.

Ved avstemming har alle medlemmer én stemme som kan avgis ved skriftlig fullmakt. Ingen deltaker kan ha mer enn 3 fullmakter. Møteleder har dobbeltstemme kun ved stemmelikhet. 
Avstemning skal være skriftlig i sak der minst 1 medlem krever det. 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
- Revidert regnskap og styrets beretning for klubbens virksomhet i foregående kalenderår. 
- Saker av vesentlig betydning for klubben som, større innkjøp, lån, garantier eller andre vesentlige forhold som begrenser klubbens ressurser over flere år. 
- Fastsette klubbens kontingentsatser, jfr. § 4.

Forslag om vedtektsendringen skal kunngjøres til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. 
Forslag til vedtektsendringen må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. Når det er foreslått endringer av vedtektene, kan endringer vedtas etter tilslutning av minst 2/3 av oppmøtte medlemmer og fullmakter, selv om endringene avviker fra det forslaget som er kunngjort.

- Valg av styreleder og styremedlemmer og vararepresentanter i samsvar med § 5. 
- Valg av Revisorer i samsvar med § 6.
- Valg av Valgkomité bestående av 3 medlemmer i samsvar med § 7.
- Valg av Bladkomité – og hjemmesidekomite i samsvar med § 8.
- Valg av Løp- og arrangement komite i samsvar med § 9.
- Valg av Verksted- og Kjøretøykomite i samsvar med § 10.
- Valg av Forsikringskomité i samsvar med § 12.

- Valg av Eiendoms - og velferds komité i samsvar med § 13
- Valg av Arbeidskomiteer eller Ad'hoc-utvalg etter behov, jfr. § 13.


- Andre saker som er innkommet til styret senest 14 dager før møtet. 

Komitéene skal velges slik at halvparten av medlemmene står på valg hvert år.

 

Ved behov kan styret eller minst 20 medlemmer kreve innkalt til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel.

§ 16 Oppløsning
Forslag om oppløsning av klubben fremmes etter reglene om vedtektsendring. Ved beslutning om oppløsning skal det opprettes et avviklingsstyre som skal avsette eventuelle midler på egen bankkonto i minst 3 år. Disse midlene skal gis til eventuelt nyopprettet klubb i distriktet som blir registrert etter retningslinjene for LMK eller annen landsdekkende hovedorganisasjon for motorhistoriske kjøretøy. Dersom slik klubb ikke opprettes skal avviklingsstyret overføre midlene til en annen klubb eller organisasjon med lignende formål som Storfjordens Automobil Klubb.

§17 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan kun vedtas på årsmøte og må ha tilslutning av minst 2/3 av oppmøtte medlemmer og fullmakter. Forslag om endringer skal kunngjøres til medlemmene på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. Vedtektene kan endres av årsmøtet selv om endringene avviker fra det forslaget som er kunngjort.