Årsmøtesaker 2021

Årsmøtesaker 2021

Publisert av SAK Storfjordens automobilklubb den 12.03.21.

Storfjordens Automobil klubb har nedfelt i sine vedtekter at klubben skal gjennomføre årsmøte innen utgangen av februar.

Styret har vurdert ulike senario for å søke å finne en modell som gjør at vi er i samsvar med vedtektene. Pandemien setter en stopper for å kunne fysisk gjennomføre årsmøte innen fristen. Venter spent på nye smittevernråd, som åpner for noe større samlinger.

For å komme i gang på 2021, velger styret å fremme to saker fra Årsmøte agenda, på en utradisjonell måte.

Styret håper at løsningen i denne ekstraordinære situasjonen støttes av medlemmene, slik klubben ivareta fremdrift i aktiviteter.

Frist på innsigelse, på fremlagte saker er 15. mars 2021.

Om ikke innsigelser kommer styret i hende via formannen@storfjorden.no eller melding til en av styremedlemmene i styret 2020, anser styret de fremlagte saker som vedtatt.

 

Sak 7. Fastsettelse av kontingent for 2021.

Styret fremmer forsalg om å endre medlemskontingenten til kr. 450.- for 2021. 

På årsmøte i fjor ble det gjort vedtak om en økning av medlemskontingent til kr. 500.-

Styret henvise til ekstraordinært årsmøte, knyttet til salg/kjøp av nye klubblokaler. Her ble det ble presisert at kjøp og planlagt modell på drift av nytt klubblokale, ikke skulle berøre medlemskontingenten. Klubben har stabil økonomi og styret ønsker derfor ikke å øke kontingenten.

  • Styret håper dette kan bifalles, slik at vi kan få sendt ut medlemskontingenten.

Frist for innsigelser er 15.mars 2021

 

Sak 8 Valg. 

Valgkomiteen har fremlagt en komplett innstilling for tillitsvalgte i 2021. Styret ønsker å få i gang arbeidet i styret og komiteene så raskt som mulig og ber om tilbakemelding på innstillingen og eventuelle forslag til andre kandidater.

Frist for innsigelser er 15.mars 2021

Valgkomiteens innstilling for 2021 finner du i siste SAK Posten eller under valget "Intranett" i Gnist appen.

 

Dersom styret ikke mottar innsigelser innen fristen 15. mars 2021, anses styrets forslag til kontingent for 2021 og valgkomiteens innstilling av tillitsvalgte for vedtatt.

Håper dette er en måte å komme i gang med arbeidet i 2021 som medlemmene i SAK kan stille seg bak.

 

Merk:

Ordinært årsmøte vil bli avholdt så snart det er mulig. Hvis det går lang tid før det blir mulig å gjennomføre slike møter, vil alternative møteformer bli vurdert.

 

mvh

Styret i SAK.